Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Η Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΣ


Με αφορμή δύο ερωτημάτων που μου απεύθυναν δυο φίλοι μέσω την φόρμας επικοινωνίας για την αυριανή Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΣ ( Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Σύμης )  μπορώ να τους αναφέρω τα εξής

Ερώτηση Α  Ισχύει ο νόμος 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες ή υπάρχει νεώτερος
Ερώτηση  Β  υπάρχει θέμα τα  πρακτικά της ΓΣ να μην είναι προσβάσιμα και μπορεί να εισέλθει οποιοσδήποτε στην Γενική Συνέλευση ?

Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο της Α.Ε.». Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο η Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα και όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει να είναι συγκεντρωμένο το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου (60.000 ευρώ).

Η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόμενους. Μέσα σε αυτές είναι η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο (δηλ. τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και Αποτελέσματα Διαθέσεως τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία πολιτική εφημερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, οι οποίες είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το καταστατικό υποβάλλει το μεταβιβαστό σε ορισμένους περιορισμούς («δεσμευμένες μετοχές»). Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι και το ποσό της εισφοράς του.
Όργανα της Α.Ε.
·         Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο και καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί.
·         Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τη σύνθεση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντα του, λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα όπως ο καθορισμός της μακροχρόνιας πολιτικής της εταιρείας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία την προηγούμενη χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισμός της. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή στο Καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση.

Και τώρα οι απαντήσεις
Απάντηση 1.
 Φίλε μου δεν ισχύει πια ο νόμος  2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών  
Με  διατάξεις του Ν.3604/07 υπήρξε μια σωρεία αλλαγών σε όλο το φάσμα του Κ.Ν.2190/20 ο οποίος διέπει τις πλέον τις Ανώνυμες Εταιρείες.  Με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου λοιπόν, επήλθαν τροποποιήσεις και καινοτομίες που αφορούν στην εκλογή, στη συγκρότηση, στο χρόνο και στον τρόπο λειτουργίας, στη λήψη αποφάσεων
Απάντηση 2 
σχετικά με την δημοσιοποίηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν ότι αναφέρεται στο άρθρο 7 β παράγραφο  12
Άρθρο 7β.  - ∆ηµοσιότητα
12. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου παραδίνονται ή στέλνονται αντίγραφα των
Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα και τηρούνται στο φάκελο,
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 5, επικυρωμένα ή όχι, αφού καταβληθεί το διοικητικό
κόστος, που ορίζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εμπορίου, η οποία καθορίζει και τις διατυπώσεις είσπραξης και απόδοσής του.
Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους µετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών
συνελεύσεων.
Οι µέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της
γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά νοµίµως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους µπορούν να απευθυνθούν στην αρµόδια αρχή, όπου
τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. 
Οι τρίτοι και οι µη παραστάντες στη γενική συνέλευση µέτοχοι µπορούν να πάρουν αντίγραφα
των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρµόδια διοικητική αρχή, µόνο ύστερα από
σχετική εισαγγελική παραγγελία».
[Τα εδάφια β, γ, δ, τίθενται όπως προστέθηκαν µε την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.2339/1995 (Α 204)]

Από  ότι γνωρίζω στην Γενική Συνέλευση εκτός από τους κύριους  μετόχους μετόχους μπορούν να παρευρίσκονται ακόμα και άλλα πρόσωπα δημοσιογράφοι, μέτοχοι θυγατρικών ή μέτοχοι μητρικής κτλ αλλά σαν απλοί παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου
Άρα μπορώ να συμπεράνω ότι τα πρακτικά θα τα έχουμε και εμείς από  φίλους που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και ωσ εκ τούτου θα γνωστοποιηθούν σε όλους μας .

Σε κάθε περίπτωση όποιοι αύριο συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΣ καλό θα ήταν να έριχναν μια ματιά στον  νέο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.3.1963)(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ΦΕΚ Α' 189/08.08.2007) τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top