Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΑΝΕΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ

Αγαπητοί φίλοι

Η ΑΝΕΣ έβγαλε μια ανακοίνωση θέλοντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα πιστεύοντας ότι μπορεί να κοροϊδέψει όλους εμάς και υποτιμώντας την νοημοσύνη μας τόσο για την αξιοπιστία που έχει δείξει σε εμάς όσο και την στάση και την σχέση της με το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας που όπως αναφέρει το έγγραφο του ΥΘΥΝΑΛ που σας παραθέτω πιο κάτω η ΑΝΕΣ δεν γνωρίζει ούτε σέβεται τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών (άρθρα 173 και 200 Α.Κ ) ούτε τους θεσμούς αθετώντας τις υποχρεώσεις της ξεχνώντας ή καλλίτερα αγνοεί το γεγονός ότι το Υπουργείο παρά τις όποιες ελλείψεις ,την ηλικία του Πρωτέα , την μείωση του ποσού για την εγγυητική επιστολή υποστήριζε την συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να μη μείνουν νησιά όπως η Σύμη χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση Δείτε την ανακοίνωση της ΑΝΕΣ πατώντας την παρακάτω εικόνα για μεγέθυνση


Και έρχεστε τώρα κύριοι της  ΑΝΕΣ και επιρρίπτετε ευθύνες στο ΥΘΥΝΑΛ ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι την ευθύνη την έχετε εσείς και μόνο εσείς που φέρατε την ΑΝΕΣ σε αυτή τη δύσκολη θέση
Διαβάστε φίλοι μου την παρακάτω ανακοίνωση του Υπουργείου και θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μυτιλήνη, 29 Απριλίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ              Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/3803
ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                    ΠΡΟΣ:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση:   Μικράς Ασίας 2
Τ.Κ. : 81100Μυτιλήνη
TELEX:         297197
TELEFAX:     22510-41175-47832
Τηλ. : 2251350373-350

ΘΕΜΑ: «Κήρυξη της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ με διακριτό τίτλο Α.Ν.Ε.Σ. Α.Ε., έκπτωτης της υπ'αριθμ. 173/03-12-2010 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και επιβολή κυρώσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α7 145) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπ Αιγαίου» (Α7101)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α7 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
δ) To Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α/170/28-9-2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ε)Την από 8-11-2010 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Ελπίδα Τσουρή», (ΦΕΚ Β71752/8-11-2010).
στ) Τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/9485/24-11-10 και ΔΜ/Φ.231.09/1710/1-3-2011 «προκηρύξεις δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) ετών», οι οποίοι διεξήχθησαν στις 25-1-2011 και 19-4-2011 και απέβησαν άγονοι.
ζ) Την υπ'αριθμ. 173/03-12-10 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με την εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ» για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α) ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή με δύο(2) δρομολόγια την εβδομάδα και β) ΡΟΔΟΣ-ΜΕΠΣΤΗ και επιστροφή με τρία(3)  δρομολόγια την εβδομάδα  με το  Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΡΩΤΕΥΣ»  Ν.Π.4007 πλοίο κατηγορίας 3, ισχύος έως ολοκληρώσεως των διαδικασιών του διαγωνισμού και υπογραφής σχετικής σύμβασης με τον μειοδότη.
η) Την υπ .αριθμ. 3738/2-12-2010 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ. ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30000 Euro).
θ) Τα έντυπα σήματα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου προς εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου με ΩΠ:181430/03-11 και 190910/03-11 καθώς και το έντυπο
σήμα      της      ίδιας      Λιμενικής      Αρχής     προς      ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝΠ/ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΤΜ.ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ με ΩΠ:210905/03-11 περί ανεκτέλεστων δρομολογίων του Ε/Γ-ΟΓ «ΠΡΩΤΕΥΣ» Ν.Π.4007 ένεκα υπαιτιότητας πλοιοκτήτριας εταιρίας με ταυτόχρονη επιβολή διοικητικών κυρώσεων, διενέργεια προανάκρισης. .

i) Την υπ.αριθμ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/2469/31-03-2011 ΥΘΥΝΑΛ, Κλήση προς Ακρόαση προς την εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ» νομίμως εκπροσωπημένης,
ια) Την από 20-4-2011 επιστολή της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ» Α.Ε., προς ΥΘΥΝΑΛ/ΔΝΕΡ 1° όπου ανακοινώνει την από 1η Μαΐου διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων από και προς Καστελλόριζο
ιβ) Τις απόψεις του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας κ.Βασιλείου Παπακαλοδούκα με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ», στις 26-4-2011 ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο από 26-4-11 Πρακτικό παροχής εξηγήσεων.
ιγ) To γεγονός ότι οι απόψεις και εν γένει οι ισχυρισμοί της εταιρίας, για την αθέτηση
της   υποχρέωσης   της       για   εκτέλεση   όλων   των   δρομολογίων   των   δύο(2)δρομολογιακών   γραμμών   που   της   έχουν   ανατεθεί,   ανελλιπώς,   πλήρως   και ολοκληρωμένα(ως   περιγράφονται   στην   υπ.αριθ. 173/2010   σύμβαση),   κρίνονται αβάσιμοι καθώς και το ότι η εταιρία δεν προέβη σε παράταση ισχύος της ανωτέρω ( η.) αναφερομένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αλλά ανακοίνωσε την διακοπή των δρομολογίων ΡΟΔΟΣ-ΜΕΠΣΤΗ από 1η Μαιου 2011.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ» με διακριτό τίτλο «Α.Ν.Ε.Σ. Α.Ε.» με έδρα τη Σύμη και Δ/νση Αλληλογραφίας Αυστραλίας 88 Ρόδος Τ.Κ. 85100 με ΑΦΜ 094068473 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ έκπτωτης της υπ' αριθ. 173/3-12-2010 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α) ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή και β) ΡΟΔΟΣ - ΜΕΓΙΣΤΗ και επιστροφή, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, και των σχετικών προκηρύξεων.
Την μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ευρώ τριάντα χιλιάδων (30000 ),κατά τα 6/11 αυτής ήτοι κατά δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ (16363 ΕΥΡΩ) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3436), σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω συμβάσεως και των σχετικών προκηρύξεων.
Την διενέργεια νέου διαγωνισμού εις βάρος της εκπτώτου, καθώς και την υποχρέωση της να καταβάλλει στο Δημόσιο αποζημίωση ίση με τη διαφορά του μισθώματος που είχε προσφερθεί από αυτήν και του τυχόν υψηλοτέρου που θα επιτευχθεί στο νέο διαγωνισμό, καθώς και τον αποκλεισμό της από μελλοντικούς δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

4.       Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται για τους εξής λόγου, ο καθένας από τους
οποίους δικαιολογεί και αυτοτελώς την επιβολή όλων των κυρώσεων:
α) διότι η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ», με διακριτό τίτλο «Α.Ν.Ε.Σ. Α.Ε.», δεν εκπλήρωσε ως όφειλε, την υποχρέωση της για εμπρόθεσμη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως, που απορρέει από την πιο πάνω σύμβαση, σε συνδυασμό με τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών (άρθρα 173 και 200 Α.Κ.) καθώς και για το ότι αθέτησε της υποχρέωση της για εκτέλεση όλων των δρομολογίων των δύο(2) δρομολογιακών γραμμών που της έχουν ανατεθεί, ανελλιπώς, πλήρως και ολοκληρωμένα(ως περιγράφονται στην υπ.αριθ. 173/2010 σύμβαση) γεγονός το οποίο αποδεχθήκαμε μόνον προσωρινά προκειμένου να μη μείνουν νησιά όπως η Σύμη χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση και
β) διότι τα δρομολόγια που δήλωσε ότι δύναται να εκτελεί από 1η Μαΐου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Β.Παπακαλοδούκα και κατεγράφησαν στο από 26-4-2011 Πρακτικό Παροχής εξηγήσεων, (ιβ.υπό "εχοντας υπόψιν'),δεν είναι πλήρη και ολοκληρωμένα (ως περιγράφονται στην υπ.αριθ. 173/2010 σύμβαση).

Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση
Κατά της παρούσης μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της παρούσης.

Συνημμένα: To σώμα της αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής (Φ. 01)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΗΣ με διακριτικό τίτλο Α.Ν.Ε.Σ. Α.Ε. Διεύθυνση αλληλογραφίας, Αυστραλίας 88, ΤΚ 85100 Ρόδος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. Πλατεία Ακαδημίας ,
Τ.Κ.   85100     ΡΟΔΟΣ
(με συνημμένο το σώμα της εγγυητικής εττιστολής)

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γρ. κ. ΥΘΥΝΑΛ
Γρ. καςΥφυπουργού ΘΥΝΑΛ
Γρ. κ.Γενικού Γραμματέα ΑΙ. & Ν.Π.
Γρ. Νομικού Συμβούλου ΥΘΥΝΑΛ
Γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΘΥΝΑΛ
ΥΘΥΝΑΛ/ΔΘΣ/Β' 7.ΑΡΓΩΑ.Ε. Ανώνυμη Εταιρία
Πετρελαιοειδών Πλατεία Ελευθερίας ΚΑΛΥΜΝΟΣ
8. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε Κάτω Γιούντα Αμπελάκια Σαλαμίνας 9.Ν.ΑΤ. Ταμείο Δ/νση Πόρων ΕΕΠ/ΕΥΡΩ Εθνικής Αντιστάσεως 1 ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Ε.Δ.:
Πρ/νο Δ/νσης Μεταφορών
Τμ. Άγονων Γραμμών
Τμ. Οικον. Διαχ. και Προμηθειών

Και τώρα μερικές ερωτήσεις 
Γιατί  δεν λέτε στον κόσμο και στο Υπουργείο ότι ακυρώσατε δρομολόγια επειδή δεν είχατε χρήματα να πληρώσετε τα καύσιμα ?
Αλήθεια ποιος χρωστάει στο ΝΑΤ στον ΟΛΠ κλπ υπηρεσίες Μήπως εμείς  ή εσείς που εξ αιτίας σας παραμένει το νησί χωρίς πλοίο ? και γιατί συμφωνήσατε  στην εκχώρηση των δικαιωμάτων ( προφανώς την είσπραξη) από τις συμβάσεις που είχατε υπογράψει με το ΥΘΥΝΑΛ για "άγονα" δρομολόγια, στους δανειστές και τους πιστωτές σας ... Τράπεζες, εταιρίες πετρελαιοειδών....και το ΝΑΤ ( Εσείς δεν στείλατε και στο ΝΑΤ έγραφα που ζητούσατε να εκχωρήσετε τα μισθώματα ώστε να σας δοθεί ελευθεροκοινωνία ) ?
Βλέπετε σχετική ανάρτηση πατώντας εδώ

Επίσης  με τι κριτήρια και πως διαμορφώσατε την τιμή των οχημάτων που μεταφέρει ο ΠΡΩΤΕΑΣ και που αναφέρετε στην ανακοίνωση σας  τα αρμόδια Υπουργεία γνωρίζουν αυτές τις τιμές  ?  
Φίλοι  κάντε μια αναζήτηση το τι ισχύει για άλλες εταιρίες εδώ
Πχ για επιβάτη και φορτηγό 10 μέτρων προς Νάξο σ(5 ½ ώρες ταξίδι ) στοιχίζει 65 Ευρώ

Τελειώνοντας θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΣ και κυρίως στον ναυτεργάτη του Διοικητικού Συμβουλίου ( και αν δεν γνωρίζει τις ενέργειες σας του ζητώ συγνώμη)
"Πως εννοείτε τον σεβασμό που οφείλετε και πως ξεπληρώνετε τις θυσίες που κάνουν τα πληρώματα σας που συνεχίζουν να παραμένουν απλήρωτοι πάνω στα πλοία σας με τα έγγραφα που στέλνετε στο Υπουργείο και τις απαιτήσεις που έχετε σχετικά με αυτούς ( και ο νοών νοήτω ) και το γεγονός αυτό σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ ? "

Υ.Γ Λυπάμαι που θα απογοητεύσω όλους αυτούς τους θεματοφύλακες του Καταστατικού της ΑΝΕΣ αλλά αύριο θα το αναρτήσω ώστε να είστε όλοι ενήμεροι του τι συμβαίνει τι έγινε και τι δεν έγινε και ευελπιστώ να το διαβάσουν κάποιοι που όφειλαν να το γνωρίζουν εφόσον τους έχουμε εμπιστευτεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top