Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί μου φίλοι
Η   επιθυμία κάποιου να προσφέρει στα κοινά, η φιλοδοξία κάποιου άλλου   να εκλεγεί  σε ένα Δημοτικό  Συμβούλιο ή  η «προτροπή » κάποιου από το κόμμα του  , η επειδή με την εκλογή τους κάποιοι επεδίωκαν την μετάθεση από άλλες υπηρεσίες Δημοσίου τομέα που υπηρετούν στην Σύμη ,  τους οδήγησαν στην Θέση του ή της δημοτικού-ής συμβούλου.

Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν να εκπροσωπούν τους πολίτες του δήμου, οι υποχρεώσεις τους είναι σαφείς όπως ορίζονται και από τον Δημοτικό Κώδικα.  

Με αφορμή κάποιας ερώτησης του φίλου μου  Fou Zou στο ελάτε στο σαλόνι μας
αν και δεν ρωτάει εμένα θα  του απαντήσω τα εξής

Στη νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κανονισμού  λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Απρίλιος 2011 ( για να την δείτε πατήστε εδώ ) αναφέρονται τα εξής
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα δημοτικών συμβούλων
4.
Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος.
Επίσης γνωρίζω ότι  Υποχρεωμένος εκ του νόμου είναι ο πρόεδρος του Σώματος να αναφέρει αυτές τις απουσίες στην αρμόδια Διεύθυνση πράγμα  το οποίο πιστεύω ότι ο Μιχάλης το έχει κάνει (  άρθρο 10 παράγραφος 5 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί κανονισμού  λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει  να ενημερώσει τον ΓΓ της Περιφέρειας για   τρείς συνεχόμενες απουσίες κάποιου δημοτικού συμβούλου. Ο ΓΓ θα τον έθετε σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής θα τον κήρυττε έκπτωτο ) .

Επίσης θα ήθελα μέσα από αυτή την ανάρτηση να σας θέσω υπόψη και προβληματισμό τα κάτωθι άρθρα
Άρθρο 3
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο είτε δεν έχει προσκληθεί είτε δεν έχει προσκληθεί εγκαίρως, η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη εκτός και αν το μέλος που δεν προσκλήθηκε είναι παρόν και συμμετέχει στη συνεδρίαση.
Άρθρο 5
Δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Αναφορές - Προτάσεις - Πληροφόρηση Πολιτών
1.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες. Συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η παρουσία των φορέων της τοπικής κοινωνίας καθώς και πολιτών στις συνεδριάσεις του. Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνονται από τον Πρόεδρο.
2. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης

Άρθρο 8
Πρακτικά συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

……………………….
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9
Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Έλεγχος νομιμότητας
.
1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.
5. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4, παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκτελούνται.
6. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, εφόσον αφορούν:
§ ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,
§ την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,
§ την αγορά και εκποίηση ακινήτων,
§ την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
§ την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
§ τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
§ τη σύναψη δανείων,
§ τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
§ τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Οι αποφάσεις, που αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση του συμβουλίου, συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοσή της.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα δημοτικών συμβούλων
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας τους. Επίσης, έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις επιτροπές στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2.
Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.
3. Ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010 μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβε γνώση αυτής.

4.
Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος.
5. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των δημοτικών συμβούλων καθώς και σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους κατά τα ανωτέρω. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
10. Δημοτικοί σύμβουλοι που είναι Αντιδήμαρχοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Συνοψίζοντας έχω να κάνω  κάποιες ερωτήσεις  τις οποίες θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μου απαντήσει μιας και παρακολουθεί το ιστολόγιο μου
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η
Γιατί δεν λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης στην οποία έχει να αναρτηθεί οτιδήποτε από τον Ιούλιο του 2010 για του λόγου του αληθές ρίξτε μια ματιά εδώ http://www.symi.gr/
Μήπως γιατί μερικοί θεωρούν ότι τον δήμο εκπροσωπεί και ως εκτούτου αναρτά ότιδήποτε θέλει να περάσει o Δήμος στο  Symigreece
Κύριοι το Symigreece ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ είναι Ιδιωτικός ιστότοπος εκτός αν τον χρηματοδοτείτε( Πράγμα που δεν νομίζω ότι κάνετε ) αλλά πάλι παραμένει ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
Φροντίστε λοιπόν να λειτουργήσετε τη Ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτήσετε τουλάχιστον όσα τα εξής  άρθρα επιβάλλουν να αναρτώνται
Άρθρο 3
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου
Άρθρο 9
Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και καταχωρούνται, με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου θέματα της πρόσκλησης όπως ο κανονισμός αναφέρει στο άρθρο 3 παράγραφο 7 να τις αναρτάτε 3 ημέρες πριν την συνεδρίαση εκεί
ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η
2. Το Άρθρο 8 περί Πρακτικών  συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι  καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» και στη  συνέχεια αναφέρεται ΜΟΝΟ για  κάποια συνεδρίαση και όχι ΠΟΛΛΕΣ χωρίς μαγνητοφωνικές συσκευές ώστε ο καθένας που έχει έννομο συμφέρον να επικαλεστεί τα πρακτικά όποτε και όταν το χρειαστεί .
Πόσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι χωρίς μαγνητοφωνημένη συσκευή ?
ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η
Έχετε τηρήσει όσα το άρθρο 10 περί Υποχρεώσεων και δικαιωμάτων δημοτικών συμβούλων παράγραφο 4


γιατί όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα στοιχεία του οποίου ελήφθησαν από τα αναρτημένα πρακτικά ΤΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου  στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( Δεν γνωρίζω για το χρονικό διάστημα από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου ) Από τις 04/03/2011 με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 10/ 2011  μέχρι  6 Μαΐου με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 16/ 2011 στο Δήμο Σύμης ) έχουν πραγματοποιηθεί επτά  συνεδριάσεις με απόντες τα αναφερόμενα στον παραπάνω πίνακα άτομα χωρίς όμως οι απουσίες των παραπάνω Δημοτικών μας συμβούλων να αναφέρονται πουθενά σαν δικαιολογημένες                                     
Δηλαδή έχουμε ΣΎΜΦΩΝΑ πάντα με τις αναρτήσεις  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ


<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>
ΚΡΑΝΙΔΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ              =    7    ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ   
ΚΑΨΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                =    6    ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       =    5    ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ       =    3   ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ
Και έπονται υποτροπιασμοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top