Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣ No 3- ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

Λόγω εργασιακών υποχρεώσεων μου την ώρα της συνέντευξης ,  μου λείπει ένα πάρα πολύ μικρό μέρος (τα αρχικά  περίπου 5 λεπτά από τα 75 της συνέντευξης  το κομμάτι  που αναφερόταν στην ιστορική αναδρομή της ΑΝΕΣ  )  το δε υπόλοιπο  μέρος   σας παραθέσω   σαν αρχείο ήχου( πατήστε το κουμπάκι δίπλα στο μεγάφωνο ).
Επίσης εξαιτίας του περιορισμένου  χρόνου της εκπομπής  δεν υποβλήθηκαν οι  παρακάτω  παρατηρήσεις μου   τις  οποίες καταθέτω εδώ  , άλλωστε δεν θα άλλαζε και τίποτε από όσα άκουσα στην συνέντευξη αφού η δική μου άποψη είναι διαφορετική . 

1.    Σε πάγια τακτική  ο   πλοιοκτήτης   στον   οποίο   κατακυρώνεται   το   αποτέλεσμα   του   διαγωνισμού   είναι υποχρεωμένος  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μέσα  στο  χρόνο  που προβλέπεται στην κατακυρωτική απόφαση, προσκομίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι γνωστό εκ των προτέρων όταν καταθέτονται  τα σχετικά έγγραφα και η αίτηση  ,
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ και ΕΡΩΤΗΜΑ Είναι άξιο απορίας το πως συμμετείχαμε στον διαγωνισμό όταν δεν είχαμε εξασφαλίσει τα ποσά αυτά

2.    Από ότι αναφέρεται στην  ανακοίνωση σας ζητήσατε από το Υπουργείο 15μερη παράταση, έως 15/10/2010, για την υποβολή της και το Υπουργείο σας έβαλε κάποιους όρους τους οποίους εσείς αποδεχτήκατε δηλαδή τον όρο ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω εγγυητικής επιστολής δεν θα καταβάλλονταν στην εταιρεία όλα τα δεδουλευμένα μισθώματα των επιδοτούμενων δρομολογίων για όλο το χρονικό διάστημα της παράτασης δηλαδή από 1/9/2010 έως 15/10/2010, ποσού περίπου 375.000 €.
Εφόσον ξέρατε ότι δεν μπορούσατε να πάρετε την εγγυητική επιστολή Γιατί δεν συγκαλέσατε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων και ούτε καν μας ενημερώσατε  για αυτόν τον όρο και έρχεστε και μας λέτε τώρα ότι για καθαρά και μόνο ανθρωπιστικούς λόγους συνεχίσατε τα δρομολόγια .

3.   Αν δούμε όλες τις προκηρύξεις Μειοδοτικού   Διαγωνισμού   για   την   Εξυπηρέτηση   Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής

           1. Σε κάθε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου διενεργείται νέος διαγωνισμός μίσθωσης της γραμμής σε βάρος του έκπτωτου, με συνέπεια να υποχρεώνεται αυτός να καταβάλλει στο Δημόσιο αποζημίωση ίση με τη διαφορά του χαμηλότερου μισθώματος που είχε προσφερθεί από  αυτόν και του τυχόν υψηλότερου που θα επιτευχθεί στο νέο διαγωνισμό. Η παρούσα παράγραφος δύναται να εφαρμόζεται εφόσον κρίνεται από την Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ότι συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής της.
         2. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, αποκλείεται  είτε προσωρινά  είτε διαρκώς από τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς  για  την  εξυπηρέτηση  δρομολογιακών  γραμμών  με  σύναψη  Σύμβασης  ή Συμβάσεων  Δημόσιας  Υπηρεσίας,  
ΕΡΩΤΗΣΗ Υπήρξε τέτοιος όρος και αν ναι πως σκέπτεστε να το αντιμετωπίσετε μιας και αποκλειόμαστε πλέον από κάθε διαγωνισμό άρα την εξόντωση μας

3.   Από  τον  χρόνο  έκπτωσης  του  αναδόχου  της  εξυπηρετούμενης  με  σύμβαση  ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας γραμμής, ο Υπουργός Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσσων και Αλιείας μπορεί να μισθώσει με απευθείας ανάθεση (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3511/2006) άλλο  πλοίο  για  την  εξυπηρέτηση  της  γραμμής  λόγω  επείγουσας  ανάγκης,  με  διάρκεια μίσθωσης μέχρι της υπογραφής σύμβασης μετά τα νέο διαγωνισμό.( ο οποίος ανακοινώνεται )
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ Καλό είναι να μπορεί να εξυπηρετείται το νησί με την ΑΝΕΣ την οποία πρέπει να υποστηρίξουμε όμως όταν αυτό δεν είναι εφικτό τότε το νησί μπορεί να διεκδικήσει την ακτοπλοϊκή σύνδεση του και χωρίς την ΑΝΕΣ και αυτό πρέπει να το πείτε στον κόσμο για να μην πανικοβάλλεται
Άλλωστε ο ΠΡΩΤΕΑΣ δεν εκτελούσε δρομολόγια μόνο στην Σύμη αλλά εκτελούσε ενδονησιωτικές  μεταφορές όπως αναφέρατε ( αναφέρατε επίσης και κάτι άλλο ) .

4.  Ο Νόμος 2932/2001 περί  ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές αναφέρει επίσης και έναν άλλο όρο στο άρθρο 3 παράγραφο 4 εδάφιο ββ   και γγ ότι Η ναυτιλιακή δραστηριότητα να ασκείται από πλοιοκτήτη ο οποίος:
ββ) δεν είναι σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς διαδικασίας, σύμφωνα με το δίκαιο Κράτους - Μέλους της Ε.Κ» του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., εκτός από την Ελβετία,
γγ) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος
Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε εάν ισχύει κανένας λόγος για την ΑΝΕΣ από τους παραπάνω και κυρίως οφείλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στα πληρώματα ή στο προσωπικό που εργάζεται στην ξηρά  γιατί  σίγουρα υπάρχει τρόπος να το μάθουμε
5.    Θα μπορούσατε να μας πείτε τον λόγο που η Attica bank  δεν σας χορήγησε την εγγυητική επιστολή
Θα μπορούσατε να μας διαβάσετε την απάντηση της γιατί σίγουρα δεν πείθετε κανένα όταν λέτε ότι δεν σας χορηγήθηκε λόγω χρηματοπιστωτικής κρίσης  αφού ξέρουμε ότι ανταγωνιστές σας έχουν πάρει εγγυητικές επιστολές αν όχι με ίδια ποσά αλλά και πολύ μεγαλύτερης αξίας.
Αναφέρατε στην συνέντευξη ότι σας εδόθη προφορική απάντηση νομίζω όμως ότι η σοβαρότητα της κατάστασης δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο και ούτε συνηθίζεται να ακολουθείται τέτοιου είδους διαδικασία  ( επιστολές χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου κλπ ) εκτός βέβαια αν εσείς τους ζητήσατε την εγγυητική επιστολή προφορικά οπότε και αυτοί σας απήντησαν προφορικά
Δώστε στην δημοσιότητα την αρνητική επιστολή στην οποία σίγουρα αναφέρονται οι λόγοι άρνησης χορήγησης .
Είστε υποχρεωμένος να το κάνετε η ΑΝΕΣ δεν είναι δική σας υπόθεση εσείς απλά είστε διαχειριστές της εταιρείας δεν σας ανήκει ( Μιλώ για ολόκληρο το Δ.Σ και όχι εσάς προσωπικά )

6.   Σε φήμες που αναφέρονται ότι θα  βάλετε τον ΠΡΩΤΕΑ σε άλλη γραμμή θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορείτε εσείς να λέτε κάτι τέτοιο αφού  γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να υπάρξει έγκριση από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ( το ΣΑΣ  το οποίο έχω παρακολουθήσει ) και δεν εξαρτάται  από εσάς

7.  Ο κ. Β. Παπακαλοδούκας  σε ερώτηση που του τέθηκε ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα για την  ΑΝΕΣ  η  τήρηση της  υποχρεωτικής 10μηνης απασχόλησης εφόσον τα πλοία υπάρχουν όπως ανέφερε. Το ξέρω ότι η ΑΝΕΣ απασχολούσε τα πληρώματα πολλές φορές πέρα του 10μηνου όμως εκείνος  μάλλον δεν ξέρει ότι η 10μηνη απασχόληση των πληρωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2932/01  είναι υποχρεωτική ακόμα και στην περίπτωση που τα πλοία δεν είναι δρομολογημένα ,και αυτό που είπε ότι μπορεί να μετατεθούν σε άλλα πλοία της εταιρείας  μάλλον δεν ισχύει και υποχρεούται σε αποζημιώσεις. Αυτό προς πληροφορία του θα το αντιμετωπίσουμε όποτε και όταν  συμβεί.

8.   Αναφερόμενος στις ζημιές των ακτοπλοϊκών εταιρειών  στο σύνολο τους  ο κ. Παπακαλοδούκας ξεπέρασε και τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στις "κλάψες " για την κρίση που αντιμετωπίζουν οι κ.κ. εφοπλιστές ενώ   επισημαίνω ότι δεν αφορά το σύνολο των εταιρειών αφού πολλές από αυτές είχαν κερδοφορία  και τα αίτια πρέπει να αποδοθούν σαν αποτέλεσμα της μείωσης της επιβατικής κίνησης και των εσόδων τους όχι εξαιτίας της κρίσης αλλά εξ’ αιτίας της απληστίας μερικών ενώ δεν πρέπει να  ξεχνάμε  την περσινή εκτίναξη των κερδών τους . Ακόμα να διευκρινίσουμε ότι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν αγοράζουν τα καύσιμα με την τιμή που αγοράζουμε εμείς αλλά  κατά 50% λιγότερο πράγμα που πολλοί να μην γνωρίζετε.
Επίσης όπως αναφέρουν ναυτιλιακοί κύκλοι  η φετινή μείωση τιμών σε δρομολόγια όπως της Κρήτης μπορεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ για τους επιβάτες τα επόμενα χρόνια. «Αν, εξαιτίας των τιμών κάτω του κόστους, καταρρεύσουν ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις ή οδηγηθούν σε συγχωνεύσεις, τότε η αγορά θα ελέγχεται από ακόμα λιγότερες εταιρείες και οι τιμές των εισιτηρίων θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι».

9. Ακόμα ως γνώστης των πραγμάτων πρέπει να πω ότι τα   τρία τελευταία χρόνια έχουν «χαθεί 22 πλοία »,  σαν αποτέλεσμα πτώχευσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών SAOS Ferries ,  Κallisti και G.A. Ferries   ( χωρίς να παραβλέπουμε το Αγούδημος γκέητ )  εξ' αιτίας της απληστίας τους με αποτέλεσμα η μείωση του διαθέσιμου στόλου να δυσχεραίνει σημαντικά την εξυπηρέτηση των μικρών και απομακρυσμένων νησιών
Ως εκ τούτου  θα πρέπει να παλέψουμε ώστε το κράτος να αναλάβει τον κοινωνικό του ρόλο και να φροντίσει ώστε αυτά τα  νησιά να μην  μείνουν χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Τελειώνοντας θέλω να πω ότι θα επανέλθω απαντώντας ένα προς ένα σε όλα αυτά που μας είπε ή δεν είπε ο κ. Παπακαλοδούκας αφού ακούσω πολύ προσεχτικά την συνέντευξη του γιατί πιστέψτε με χρειάζεται απαντήσεις μην μας θεωρούν και βλάκες

2 σχόλια:

  1. ΑΡΓΗΣΑΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΝΤΙΜΑ ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 20 ΔΗΛ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΟΤΙ ΕΜΕΙΝΕ ΑΚΟΜΑ , ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ
    ΟΛΟΙ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΠΕΤΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΑΜΕ
    ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΑΝΩ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. EILHKRINA THA H8ELA NA XERW O K.PAPAKALODOYKAS SE AMERIKANAKIA NOMIZEI PWS MILAEI??? ELEOS PIA....BRAVO SOY STELLA...EGW 8YMAMAI POLY KALA TA LEGATE KAI PRIN TESSERA XRONIA ALLA POIOS SAS AKOYGE???TWRA ENA ENA VGAINEI STO SFYRI TWRA EINAI H KAHMENH H ANES AYRIO THA EINAI H DHMARXEIA. OLA TA ODHGHSAN STH XREWKOPOIA ME MA8HMATIKH AKRIVIA. KAI TO XEIROTERO XEREIS POIO EINAI PWS AKOMA TOYS YPOSTHRIZOYN ALLA EYTYXWS TWRA EINAI PIA XEKA8ARO PWS OLOI AYTOI KATEVAINOYN GIA KA8ARA PROSWPIKOYS LOGOYS KAI DEN PEI8OYN TON KOSMO.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

back to top