Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣ ;

Η Α.Ν.Ε.Σ   έκανε την παρακάτω ανακοίνωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «ΠΡΩΤΕΥΣ» ΑΠΟ 16/10/2010
Στις 31/8/2010 έληξε η 3ετής σύμβαση των επιδοτούμενων δρομολογίων του πλοίου μας «ΠΡΩΤΕΥΣ» και παράλληλα μας δόθηκε παράταση των δρομολογίων έως 30/9/2010.
Στις 27/9/2010 ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο ότι εγκρίθηκε με νομοθετική ρύθμιση η παράταση των δρομολογίων του πλοίου με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα ύψους 1.500.000 €.
Λόγω του υπερβολικά μεγάλου ποσού της εγγυητικής επιστολής ζητήσαμε από το Υπουργείο 15μερη παράταση, έως 15/10/2010, για την υποβολή της και το Υπουργείο ενέκρινε την 15μερη παράταση των δρομολογίων συμπεριλαμβάνοντας όμως στην έγκριση τον άκρως καταχρηστικό και παράνομο όρο ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω εγγυητικής επιστολής δεν θα καταβάλλονταν στην εταιρεία μας όλα τα δεδουλευμένα μισθώματα των επιδοτούμενων δρομολογίων για όλο το χρονικό διάστημα της παράτασης δηλαδή από 1/9/2010 έως 15/10/2010, ποσού περίπου 375.000 €.
Κάτω από αυτή την απειλή του Υπουργείου η εταιρεία μας για καθαρά και μόνο ανθρωπιστικούς λόγους συνέχισε τα δρομολόγια και τα εκτέλεσε κανονικά έως και στις 15/10/2010 .
Γνωρίζουμε στο επιβατικό κοινό, τους κατοίκους των νησιών και στους μετόχους της εταιρείας ότι επιθυμία μας είναι το πλοίο «ΠΡΩΤΕΥΣ» να παραμείνει στις επιδοτούμενες δρομολογιακές γραμμές που εξυπηρετεί από το 2006 και για τον λόγο αυτό θα διατηρήσουμε για εύλογο χρονικό διάστημα το πλοίο με πλήρη σύνθεση πληρώματος στο λιμάνι της Ρόδου αναμένοντας μήπως η αρμόδια υπηρεσία του «Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσσων και Αλιείας» ευαισθητοποιηθεί και προχωρήσει στην ενδεικνυόμενη λύση που είναι η μείωση του υπερβολικού ύψους της εγγυητικής επιστολής και η καταβολή των δεδουλευμένων 375.000 €.  -
Σύμη 16 Οκτωβρίου 2010
το Δ.Σ. της Α.Ν.Ε.Σ

Επίσης στην  εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ αναφέρεται  «Εγγυητική επιστολή ύψους ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ, δεν υπάρχει δυνατότητα να τη δώσει καμία τράπεζα!», τονίζει ο διευθυντής της εταιρίας, ο οποίος, επίσης, υπογραμμίζει ότι το δρομολόγιο που εκτελούσε όλο αυτό το διάστημα το «Πρωτέας» στη Σύμη, δεν έβγαζε κέρδη , τη στιγμή που η επιδότηση ανέρχεται στα 220 χιλιάδες ευρώ, συν τα έσοδα 50 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή τα έσοδα συνολικά υπολογίζονται στα 270 χιλιάδες ευρώ ενώ τα έξοδα υπολογίζονται στα 250 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως! –‘ΑΡΑ ΚΕΡΔΟΣ 20.000 ΕΥΡΩ

Εγώ δεν θα σχολιάσω ΑΚΟΜΑ τα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται αν δεν πάρω στα χέρια μου τους Ισολογισμούς της ΑΝΕΣ πράγμα το οποίο σίγουρα θα κάνω και σαν μέτοχος της ΑΝΕΣ , ναυτικός και γνώστης του τι παίζεται   , γνωρίζουμε ή υποψιαζόμαστε ότι  πιθανόν να είμαστε μπροστά σε  ένα νέο Αγούδημο με την μορφή  μιας Ναυτιλιακής εταιρείας  Λαϊκής βάσης με όλα τα επακόλουθα της υπόθεσης . 
Και πιστέψτε με έχω πάρα πολλά ερωτηματικά  και σίγουρα θα επανέλθω
Όμως θα σχολιάσω τα εξής
Στις 31/8/2010 έληξε η 3ετής σύμβαση των επιδοτούμενων δρομολογίων και δόθηκε παράταση των δρομολογίων έως 30/9/2010.  Στις  27/9/2010 ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο ότι εγκρίθηκε με νομοθετική ρύθμιση η παράταση των δρομολογίων του πλοίου με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα ύψους 1.500.000 €.
η ΑΝΕΣ ζήτησε  από το Υπουργείο 15μερη παράταση, έως 15/10/2010
Επειδή όμως ως όφειλαν να γνωρίζουν  πολύ καλά τι λέει ο νόμος σχετικά με τις επιδοτήσεις  οι ιθύνοντες  διέτειναν ότι  πήρανε  την επιδότηση από το Υπουργείο αποκρύπτοντας την ουσιώδη αυτή λεπτομέρεια  ας μας απαντήσουν γιατί το έκρυψαν από όλους εσάς και δεν κάλεσαν έκτακτη Γενική συνέλευση της ΑΝΕΣ  ( και ρωτήστε αυτούς που  όταν  έλεγα ότι δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να πάρει την επιδότηση με κοροίδευαν )
Σε πρώτη φάση θα σας παραθέσω το τι λέει ο νόμος σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές και ο νοών νοήτω.
 Νόµος 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001)  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  -ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝ∆ΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο ένα
……………………………
Άρθρο  πέµπτο
 Παράβολο-Εγγύηση
 1.[Η παρ.1 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α΄ 273)]
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσό  του παραβόλου και να µεταβάλλεται ο τρόπος ορισµού αυτού
. 3. Για την ακριβή και καλή εκτέλεση των όρων της δροµολόγησης κατατίθεται εγγυητική επιστολή στο Υπουργείο πριν από την έναρξη των δροµολογίων. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής µε βάση το ολικό  µήκος του πλοίου, καθώς και το ποσό του παραβόλου των προηγούµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, οι εγγυητικές επιστολές των οποίων γίνονται δεκτές, το περιεχόµενό τους, ο τρόπος υπολογισµού του χρηµατικού ύψους αυτών, τα κριτήρια ολικής ή µερικής κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, τα αρµόδια όργανα που αποφασίζουν για την κατάπτωση αυτή και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ µέχρι και ένα µήνα µετά τη λήξη της δροµολογιακής περιόδου. [ Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α΄ 153)].
4. Σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δροµολογιακής περιόδου, ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δροµολογίων µε τους ίδιους όρους, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση, συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και καταθέσει ανάλογη εγγυητική επιστολή.  

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιοι πρέπει να μας πουν κάποιες αλήθειες
και ας μας απαντήσει κάποιος μήπως είμαστε σε καμμία λίστα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ  απλά ρωτάω να ξέρουμε τι μας γίνεται .  
Και μια πρώτη γεύση δές τε τι μεγάλη εταιρεία έχουμε τι μεγαλειώδες οργανόγραμμα έχουμε και πόσα πολλά γραφεία έχουμε και προσοχή τα στοιχεία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝΕΣ

10 σχόλια:

 1. ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ 250.000 ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΙ ΣΠΗΝΤ ΝΑ ΗΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΛΕΟΣ
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΔΟΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΑΕΤΟΣ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ Ο Κ. ΔΕΡΜΕΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΩΡΑ Α ΠΙΑ ΦΑΝΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΔΩ ΚΟΛΛΑΕΙ ΑΕΤΕ ΤΟ " ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. xeromai pou oloi oi upopsifioi katevenoun gia to dimosio sumferon...kaneis gia prosopikous logous...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. kai ti upopsifioi...oloi tous anupopsiastoi oi kahmenoi, giati an hxeran se ti katastash vrhskete h dhmarxeia den tha anakatevontousan...den rwtagan kai ta megalostelexoi pou thn ekanan me elafra phdhmatakia kai mas paristanoun tous kinezous twra....TYXAIO DEN NOMIZW...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. AGAPHTOI SYMIAKOI AN 8UMASTE KALA, TO NHSI HTAN ETSI XWRIS KARAVI 30 XRONIA PRIN. KAI AN EPI MILTIADI BRISKOMASTAN ETSI SE TETOIA KATASTASH FWNAZAME OLOI KAI BRISKAME LUSH GIATI UPHRXE H ETAIRIA ME LIGA ALLA XWRIS XREOI.AKOMH KAI O EK TOTE DHMARXOS EVGENE STA KANALIA, EVAZE LUTOUS KAI DEMENOUS KAI EVGENE APOTELESMA. TWRA OMWS KANENAS SAS DEN MILAEI...(AFOU TON PSIFISATE LOUSTITE TON TWRA KAI MHN MILATE).TA TELEYTAIA XRONIA H ETAIRIA EGINE IDIOKTHTH (APO LAIKHS BASHS)APO KAPOIOUS POU TOUS EDWSE O DHMOS TO DIKAIOMA KAI SUGEKRIMMENA O DHMARXOS.PROSOPIKO ME THN OKKA...STH RODO PIA LES KI EBENES SE KAMIA ETAIRIA KAPOIOU MEGALOU EFOPLISTI-KAI OLA PROEKLOGIKA ROUSFETIA. KATEVAINEI LEEI KAI TRITH TETRAETIA SA DEN DREPETE...TI EMINE GIA NA ISOPEDOSEI TWRA RE PAIDIAAAAAAAA. NTROPH-NTROPH

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. an deite to video pou anevase o christos sto symigreece...leei oti prin 30 xronia ixe toulaxiston dio karavia tin imera...ixe gunekologo...of8almiatro...
  tespa giati na mi figoun ta megalostelexoi??? afou teliosan ta lefta

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. πεμπτη 5.00 ολοι στην Δημαρχια να τουσ πεταξουμε στη θαλασσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. NA TO KANOUME OMWS OXI MONO LOGIA KAI META KANOUME TIS KOTOULES...MESA STO DHMOTIKO SYMVOULIO PREPEI NA BOUME KAI NA TOUS TA KANOUME TA PANW KATW. AFOU PRWTA AKOUSOUME TI EXEI NA MAS PEI KAI O GEN.DIEUTHINTIS THS ANES. LOIPON EGW THA EIMAI STIS GURW KAFETERIES APO NORIS KAI THA DW AN ISXUEI AUTO POU LETE KAI AN DW KAI MAZEUTOUME EIMAI MESA ALLIWS DEN THA VGALOUME 5-6 TO FUDI APO THN TRUPA. AURIO THA DW POIOI EINAI OI ANTRES TOU KAFENE POU XEROUN KAI TA LENE APO PISW...GIA NA MAS DW AYRIO TOUS SUMIAKOUS???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΠΟΛΥ ΘΑ ΤΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΦΙΚΤΟ.
  ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ
  ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΤΙ ΚΑΝΩ ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΑΨΟΥΝ
  ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕΒΑΣΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

back to top