Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mε αφορμή την πληροφορία μας ότι εντός της ημέρας επίκειται επίσχεση εργασίας από τους 23 ναυτεργάτες του πλοίου ΠΡΩΤΕΑΣ της ΑΝΕΣ στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα καλό θα είναι να κάνουμε μια αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και να αναλογιστούμε πως αυτές οι οικογένειες   μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη για όλη μας οικονομική κατάσταση .
Αυτό φίλοι θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να συμπαρασταθούμε στους εν λόγω εργαζομένους γιατί πιθανόν να βρεθούμε και εμείς στην ίδια με αυτούς θέση  . 

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν δεν του πληρώνεται έγκαιρα ο μισθός;
α) Να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς του, καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του.
β) Έχει το δικαίωμα να κάνει επίσχεση της εργασίας του.
γ) Να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι έμπορος.
δ) Να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.
ε) Να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη για μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του

Τι σημαίνει άσκηση επίσχεσης εργασίας;
Είναι το δικαίωμα [απορρέον από τις διατάξεις των άρθρων 325 επ ΑΚ   (Α.Κ. 656, Υπ. Εργασίας 1669/10.09.1982).] που ασκείται από τον μισθωτό όταν ο εργοδότης καθυστερεί την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών του. Ασκώντας το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ο εργαζόμενος δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την απασχόλησή του μέχρι να του καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του παράλληλα όμως δικαιούται τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη.
Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει εργασία ούτε και να παρουσιάζεται στην επιχείρηση, αλλά έχει το δικαίωμα να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη, για την αντιμετώπιση των βασικών του αναγκών. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του εργοδότη εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι της επίσχεσης.

Η επίσχεση εργασίας έχει ως αποκλειστικό και μόνο σκοπό να υποχρεώσει τον εργοδότη να καταβάλει στον μισθωτό τις δεδουλευμένες και καθυστερούμενες αποδοχές. Δεν μπορεί να ασκηθεί επίσχεση εργασίας με σκοπό τον εξαναγκασμό του εργοδότη σε αυξήσεις αποδοχών ή άλλες αποδοχές που δεν είναι ληξιπρόθεσμες.
Η επίσχεση εργασίας ισχύει από τη στιγμή που περιέρχεται σε γνώση του εργοδότη. Επίσης μπορεί να ασκηθεί και όταν ο εργοδότης ανακαλεί άκυρη απόλυση και επαναπροσλαμβάνει τον εργαζόμενο χωρίς να εξοφλεί ταυτόχρονα και τους μισθούς από την άκυρη απόλυση ως την επάνοδο στην εργασία. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας ο εργοδότης δεν μπορεί να θεωρήσει λυμένη τη σύμβαση εργασίας που έχει συνάψει με τον εργαζόμενο.
Το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας μπορεί να ασκηθεί από έναν ή από πολλούς εργαζόμενους ταυτόχρονα. Εκτός από τη μη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων μπορεί να ασκηθεί και όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ή όταν με τη συμπεριφορά του προσβάλλει την προσωπικότητα του εργαζομένου. Η επίσχεση εργασίας γίνεται με αντίστοιχη δήλωση που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση.

βλέπε  
Η σύγχρονη νομολογία (Εφ. Αθηνών 9011/96, Μον. Πρωτ. Αθηνών 447/96) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ 199Β, σελ. 161 επ. του ΚΠΔ).(1) Απόφαση Μον Πρωτ. Αθ. 239/86 - ΔΕΝ 1986, σελ. 354.
Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις ασκήσεως δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. κ.λ.π. είναι οι κατωτέρω:
α) Πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργός εργασιακή σύμβαση εργασίας (έγκυρη ή άκυρη).
β) Να υπάρχει αξίωση απαιτητή ή ληξιπρόθεσμη.
) Να γίνεται ρητώς και σαφώς (γραπτώς ή προφορικώς εγκαίρως) ότι αρνείται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι να εκπληρώσει ο εργοδότης την υποχρέωση που τον βαρύνει. Η δήλωση του μισθωτού, ότι ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης είναι βασικότατη και πρέπει να είναι ασαφής γραπτή ή προφορική, και να γίνεται έγκαιρα.
δ) Να ασκείται εντός των ορίων της καλής πίστεως, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
ε) Η αξίωση να είναι συναφής προς την οφειλή και να στρέφεται κατά του προσώπου του εργοδότη.
Άρση – Ματαίωση Επίσχεσης Εργασίας Οι συνέπειες της επίσχεσης εργασίας αίρονται βεβαίως με τη συμμόρφωση του εργοδότη. Δηλαδή, με την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών (μισθοί ή ημερομίσθια, δώρα εορτών, άδεια και επίδομα άδειας κ.λ.π.) ή τη λήψη των νομίμων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ή γενικά τη συμμόρφωσή του για κάθε νόμιμη ή συμβατική του υποχρέωση, που κρίνεται ότι είναι αξιόλογη και όχι ασήμαντη.
Ο εργοδότης μπορεί να ματαιώσει την επίσχεση εργασίας με την παροχή πραγματικής ασφάλειας στον εργαζόμενο π.χ. με κατάθεση των οφειλομένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι όμως και την παροχή απλής εγγύησης.
Αποτελέσματα Επίσχεσης Εργασίας Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης είναι δυνατόν να οδηγήσει, σύμφωνα με εύλογη κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, σε τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας, των εργαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα αυτό (άρθρο 5 Ν.549/77), από τον Ο.Α.Ε.Δ
 παρακάτω πατώντας εδώ θα βρείτε  ένα υπόδειγμα επίσχεσης εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top