Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Αντιμισθία αιρετών

Σημαντική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης” είναι η χορήγηση αντιμισθίας, αντί της καταβολής εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την 31-12-2010, για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους πρόεδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού, η οποία καταβάλλεται από το δήμο ενώ η αντιμισθία είναι άμεσα συναρτώμενη με τον μισθό ενός γενικού γραμματέα υπουργείου.
Το άρθρο 92 του ν. 3852/2010 , αναφέρονται τα εξής
Άρθρο 92 Αντιμισθία αιρετών
  1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημο­τικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία κατα­βάλλεται από το δήμο.
  2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%)   επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
  3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.
4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπη­ρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδη­μάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως απο­δοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτι­κών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρω­τής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει αντιμισθία από ένα μό­νο αξίωμα.
7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απου­σιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμ­βάνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.
8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν πε­ρισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανω­τέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο  που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του  Κράτους  (http://www.mof-glk.gr/) ο μισθός Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών έχει ως εξής :
Βασικός μισθός (1391 Χ 2,65)               3.686 €
Επίδομα θέσης ευθύνης                             350 €
Έξοδα παράστασης                                   440 €
Έξοδα κίνησης                                          440 €
Πάγια αποζημίωση για απασχόληση
χωρίς ωράριο εργασίας                             550 €
Σύνολο………………………………           5.466 €

Οι μισθοί των αιρετών διαμορφώνονται ως εξής
1.   Ο δήμαρχος θα λαμβάνει  κάθε μήνα 3.513,64 ευρώ
2.   Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο.Έτσι, οι δύο αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν 1.756,82 ευρώ κάθε μήνα έκαστος .
4.   Ο δε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λαμβάνει το 40% της αμοιβής του Δημάρχου δηλαδή κάθε μήνα θα λαμβάνει 1.405,45 ευρώ.

Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τις συνεδριάσεις
Σχετικά με την αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση και μέχρι 3 το πολύ συνεδριάσεις το μήνα, θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 2% της αντιμισθίας του δημάρχου, δηλαδή 70,27 ευρώ 

Αποζημίωση  μελών Οικονομικής Επιτροπής  .
Τα μέλη των Επιτροπών Οικονομικών ( Η επιτροπή οικονομικών αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη εφόσον το Δημοτικό συμβούλιο αποτελείται έως και 26 άτομα ) και θα λαμβάνουν το 1% της αντιμισθίας του δημάρχου. Έτσι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα λαμβάνουν  35,14 ευρώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Η σχετική εγκύκλιος που καθορίζει τα παραπάνω εκδόθηκε στις 30 Δεκεμβρίου και θα την βρείτε πατώντας εδώ . Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι δε διευκρινίζεται αν πρόκειται για μικτές ή «καθαρές» αποδοχές, ενώ δε γίνεται γνωστό ποιες είναι οι κρατήσεις επί της αντιμισθίας, καθώς και για τους αιρετούς που είναι συνταξιούχοι (δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού). Οι σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν, όπως τονίζεται, με νεότερη ειδική εγκύκλιο το αμέσως προσεχές διάστημα.

Αύριο θα επανέλθω με τις υποχρεώσεις έκαστου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top