Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Διαύγεια" και στους Δήμους από 15 Μαρτίου 2011

Σε άλλη φάση, μπήκαν από 15 Μαρτίου 2011 όλοι οι Δήμοι, που στο παρελθόν είχαν κερδίσει πολλές ...πρωτιές, σε αδιαφάνεια, διαφθορά και διαπλοκή αφού είχαν ξεχάσει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει,   βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διάφανης Διοίκησης προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις
Έτσι Υποχρεωτικά αναρτώνται από την Τρίτη 15 Μαρτίου, όλες οι αποφάσεις των Δήμων στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική πύλη του προγράμματος "Διάυγεια", με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση.

 Ο νόμος (3861/2010 )  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 (Τεύχος Α)  της 13-7-2010. Και μπορείτε να τον κατεβάσετε πατώντας  εδώ  
και πιο αναλυτικά εδώ  
Βασικά σημεία είναι τα εξής 
Άρθρο 8             Ανάρτηση οργανογράµµατος και στοιχείων υπηρετούντων
Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δηµοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραµµα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
  άρθρο 2, §3  διευκρινίζεται ότι:
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Πιο αναλυτικά
Άρθρο 2.
Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
 • οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επί µέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
 • πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,
 • πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
 • πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα µέλη τους αµείβονται ή όχι,
 • πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,
 • προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή µε επιλογή, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συµβολαιογράφων και άµισθων υποθηκοφυλάκων,
 • περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασµού υπαλλήλων, µόνιµων και µετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των οποίων η δηµοσίευση απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισµού και συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συµβάσεων έργου στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
 • το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
 • περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
 • πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και συµβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),
 • πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
 • οι πράξεις: α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, β) καθορισµού εθνικών δρυµών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, ε) καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, στ) καθορισµού λατοµικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της µεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδοµικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισµού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισµών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,
Άρθρο 3   Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται αµελλητί στο Διαδίκτυο µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε.
Οι πράξεις των  φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
Άρθρο 4    Ισχύς των πράξεων
… Οι  πράξεις που κατά τον παρόντα νόµο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.

Την Σύμη μπορείτε να την βρείτε πατώντας εδώ
Όπου κάτω δεξιά μπορείτε να δείτε και τους εποπτευόμενους  φορείς του Δήμου

Για να σας διευκολύνω για το τι ισχύει για τον προϋπολογισμό προσέξτε τους κατωτέρω συνδέσμους επειδή πρόκειται να επανέλθω για ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφέροντας ότι όπως έχει  δηλώσει Ο κ. Ραγκούσης  αποφάσεις των ΟΤΑ που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή δεν αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν θα εκτελούνται, ενώ η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των αποφάσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
Μπορεί κανείς να μας  πει  το  εν λόγο έργο που διεξάγεται τώρα στην παραλιακή οδό  πως ξεκίνησε αφού εκτός του ανωτέρω όρου( άρθρο 4) δεν έχει πάρει άδεια από υπηρεσίες όπως ΑΕΠΟ και άλλες - Ποιος είναι υπεύθυνος ποιός θα το πληρώσει που θα βρεθούν τα χρήματα  υλικά ....κλπ περισσότερα αύριο με έγγραφα )

Πατήστε εδώ για την απόφαση Αριθ. οικ. 3966  ΦΕΚ 141/9.2.2011 με οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011.
Επίσης Δείτε τα εξής
 Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων 7028-04  πατώντας εδώ
και τις τροποποιήσεις του - δηλ . τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 7028/04 πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top