Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Προστασία κατοίκων από ηχορύπανση

Με αφορμή τα διάφορα σχόλια και συζητήσεις που γίνονται στο σαλόνι θέλω να τοποθετηθώ και εγώ .
Κατ’αρχάς πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να συμφωνήσουμε ότι δεν προκαλεί ηχορύπανση   μόνο η συγκεκριμένη ταβέρνα  όπως  αναφέρεται  στα σχόλια σας  γιατί  υπάρχουν επίσης  και μερικά μπάρ τα οποία  και αυτά παίζουν μουσική ως τις πολύ πρωινές ώρες  και τα οποία ενοχλούν και αυτά πάρα πολύ .
Επίσης πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν εξυπηρετούν τον τουρισμό τόσο τον εγχώριο όσο και τον αλλοδαπό  
H διαβίωση σε ένα ήρεμο περιβάλλον  αποτελεί αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καθενός μας το οποίο καταπατείται κατάφωρα  με την δημιουργία θορύβων (ηχορύπανση). Μάλιστα, αν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή όταν απειλέιται η ψυχική μας υγεία  τότε επέρχεται προσβολή και μίας επιπλέον αυτοτελούς έκφανσης του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας, δηλαδή εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία ( δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να θέλεις να κοιμηθείς γιατί το πρωί έχεις δουλειά ή για διάφορους άλλους λόγους και κάποιοι άλλοι να σου στερούν αυτό το δικαίωμα με αποτέλεσμα να νευριάζεις να μένεις αυπνος κλπ ).


Η  εφαρμογή των ωρών κοινής ησυχίας είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής αστυνομίας εφόσον δεν υπάρχουν υγειονομικά όργανα να διενεργούν ελέγχους .Η αρμοδιότητα της αστυνομίας σε ζητήματα κοινής ησυχίας είναι ότι αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται   κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, που κατά τη θερινή περίοδο είναι από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως 07.00` και  Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως 07.30`. ( όπως αναφέρονται στην αστυνομική διάταξη ΑΔ 3Α/1998 (ΦΕΚ Β 761/1998),και όπως αντικαταστάθηκε   με την υπ`αριθ.1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 180)
Αν κάποιος περίοικος υφίσταται διατάραξη κοινής ησυχίας προερχόμενη από δημόσια κέντρα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ταβέρνες κ.λ.π.) με την  λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων  καθώς και τα τραγούδια,  απαγγελίες και η χρήση ηλεκτροφώνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων  καλεί την αστυνομία η οποία κάνει συστάσεις σε αυτόν που ενοχλεί .
Αν ο ίδιος στον οποίο έγιναν οι συστάσεις το ξανακάνει άλλη μέρα του γίνονται εκ νέου συστάσεις
 Την επόμενη φορά όμως δεν μένει μόνο στην απλή σύσταση αλλά πρέπει να προxωρήσει στη νόμιμη αυτεπάγγελτη διαδικασία η οποία επιφέρει και την αφαίρεση άδειας  λειτουργίας του καταστήματος που κάνει την ηχορύπανση .
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να απαιτήσετε η καταγγελία σας να  καταχωρηθεί  στο  Βιβλίο Συμβάντων της αστυνομίας και να ζητήσετε  το όνομα και τον βαθμό του αστυνομικού οργάνου  που μιλήσατε μαζί του
Συνήθως η αστυνομία επιβάλλει την  ησυχία γιατί σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για παράβαση καθήκοντος εφόσον δεν λαμβάνεται υπόψη καταγγελία που έγινε από κατοίκους και φυσικά μιλάμε για επώνυμες καταγγελίες γιατί διαφορετικά  θεωρούνται σαν να μην έγιναν ποτέ  και η αστυνομία οφείλει να τηρήσει το απόρρητο του καταγγέλοντος  εφόσον της ζητηθεί .   
Τώρα όσο αφορά το νομικό κομμάτι που αφορά την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση μπορεί ενδεικτικά να αναφερθούν τα πιο κάτω

Οι προσβολές που επέρχονται με εκπομπή θορύβων, ως παράνομες ή κοινωνικά απρόσφορες βλαπτικές πράξεις, οριοθετούνται και θεμελιώνονται τόσο σε ειδικότερες ρητές απαγορευτικές διατάξεις του νόμου, όπως στο άρθρο 417 του Ποινικού Κώδικα περί διατάραξης κοινής ησυχίας, στο άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων», στην Υγειονομική διάταξη Α5/3010/14.8.1985 καθώς και στην Αστυνομική διάταξη 1023/2/37-ια/1996, που ορίζει τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας   όσο  και στις περί γειτονικού δικαίου διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και ειδικότερα στο άρθρο 1003 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος ακινήτου δεν έχει υποχρέωση να ανέχεται εκπομπές θορύβου και λοιπές οχλήσεις συναφούς φύσης από άλλο γειτονικό ακίνητο, σε περίπτωση που αυτές παραβλάπτουν ουσιωδώς τη χρήση του δικού του.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο προσβληθείς έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την απαγόρευση των εκπομπών θορύβου, δηλαδή να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, είτε με τακτική αγωγή περί διατάραξης της κυριότητας κατά άρθρο 1108 ΑΚ (αρνητική αγωγή) ή περί διατάραξης της νομής κατά άρθρο 989 ΑΚ, είτε βεβαίως και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της νομής, που επήλθε λόγω της συντελεσθείσας διατάραξης καθώς επίσης και  στις  αξιώσεις που απορρέουν από το άρθρο 57 παρ. 1 εδάφιο α’ ΑΚ όπου  μπορούν να ασκηθούν από τον προσβαλλόμενο όχι μόνο με τακτική αγωγή αλλά και με αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης κατ’ άρθρα 731 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Επίσης στο ΦΕΚ Β`15/1996 Αριθ. 1023/2/37-ια. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3 Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας αναφέρονται τα εξής


Αρθρο 1. `Ωρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίος - Απαγορεύσεις.
1 . Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής: α. Κστά τη θερινή περίοδο από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως 07.00`. β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως 07.30`.

2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου
Αρθρο 3. Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα.
"1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β` 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς, και η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων".

***Η παρ.1,η οποία είχε τροποποιηθεί με την ΑΔ 3Α/1998 (ΦΕΚ Β 761/1998),αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ`αριθ.1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 180)
2. Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00' ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00' ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00' ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00' ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων
Αρθρο 5. Κυρώσεις. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ` όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top