Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Δήμος Σύμης - Tι γίνεται με τα πόθεν έσχες του Καλλικράτη;

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης του πόθεν έσχες όλων των αιρετών και σίγουρα  πρόκειται για μια διαδικασία που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου των αιρετών, που κατά τεκμήριο αποφασίζουν για τα σπουδαιότερα θέματα του Δήμου, δεδομένου ότι κάθε δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική οικονομική διαδρομή αυτών που διαχειρίζονται χρήματα. 
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε κάθε τίμιο  αιρετό της τοπικής αυτοδιοίκησης να περιφρουρεί την τιμή και την υπόληψη του από κάθε κακοπροαίρετο, που πιθανόν να αποδίδει αστοχίες ή «κακές» αποφάσεις του σε ιδιοτελείς σκοπούς  ή σε ανυπόστατες  φήμες για άνομο πλουτισμό
Mε διάταξη που ισχύει από 1.1.2011  και σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010(για τον νόμο κάντε κλίκ εδώ ) ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
Επίσης ισχύουν ακόμα τα όσα ο νόμος 3213/31.12.2003(για τον νόμο κάντε κλικ εδώ) αναφέρει στο άρθρο 1 /η παράγραφο   δηλ. υπόχρεοι  δήλωσης είναι και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2  άρθρο 1 του ίδιου Νόμου δηλ. Ν. 3213/31.12.2003 
η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. (άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003 Συνεπώς έως την 31η/3/2011 πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις
Ψάξαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης (http://www.symi.gr) αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που έπρεπε να έχουν αναρτήσει, σύμφωνα με το νόμο, οι δημοτικοί μας άρχοντες. 
Το περιεχόμενο της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3213/31/12/2003 ( για υπόδειγμα κάντε κλικ εδώ ) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής 
Α.Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει , λεπτομερώς , τα υφιστάμενα κατά τον χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία .
Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως:
1. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για τις μετέπειτα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
2. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
3. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους,
4. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα,
5. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
6. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.
B.1. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου, στη δήλωση περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.
2. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των οικείων παραστατικών,
3. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε αυτή αναγράφονται μόνον τα δικά του περιουσιακό στοιχεία, από τη σύζυγο του, αν αναγράφονται μόνο δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, αν αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους.

Εμείς με την σειρά μας θα θέλαμε να υποβάλουμε τα εξής ερωτήματα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύμης πριν τα υποβάλλουμε στους καθόλα αρμόδιους
Τα ερωτήματά μας κ. Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης είναι:
1.Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε αναρτήσει τα πόθεν έσχες των υπόχρεων στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης  τόσο των τωρινών εμπλεκομένων όσων και αυτών που έχουν χάσει  μεν την ιδιότητα τους για τους οποίους όμως δεν έχουν περάσει ακόμα 3 χρόνια από αυτή την απώλεια (
 παράγραφος 2  άρθρο 1 του ίδιου Νόμου δηλ. Ν. 3213/31.12.2003  )
2.Τι πρόκειται να κάνετε για την ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, προστατεύοντας τα μέλη του, δεδομένου ότι το θέμα θα μπορούσε να απασχολήσει τον Ελεγκτή Νομιμότητας που εποπτεύει το Δήμο και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου. 3849 περί Τροποποίησης του ν. 3213/2003 (   για τον νόμο κάντε κλίκ στον σύνδεσμο πιο πάνω )έχουμε για την Μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης
1. Υπόχρεος σε δήλωση που παραλείπει να υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμε-νης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
3. Αν οι πράξεις της παραγράφου 1 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

Ένα υπόδειγμα του τι συμβαίνει σε άλλους Δήμους θα δείτε πατώντας εδώ ( η επιλογή του Δήμου Αβδήρων έγινε τυχαία ) και κατόπιν κάνοντας κλικ σε κάθε όνομα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top