Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Ποιός ευθύνεται και έχει μείνει η Σύμη χωρίς την απαιτούμενη ακτοπλοική σύνδεση με την Ρόδο ?

Αγαπητοί μου φίλοι επειδή έχω λάβει πάρα πολλά E-MAIL από φίλους που με ρωτούν τι γίνεται με την ακτοπλοική σύνδεση της Σύμης με Πειραιά  ( Θυμίζω ότι στις 30 Οκτωβρίου έληξαν οι συμβάσεις των άγονων γραμμών, οι οποίες πήραν μεν παράταση τεσσάρων μηνών, αλλά ερωτηματικό αποτελούν οι όροι, οι προθέσεις και τα συμφέροντα των ναυτιλιακών  εταιρειών ) και Ρόδο και επειδή θέλω να σχηματίσετε την δική σας γνώμη κρίνω ότι πρέπει να σας ενημερώσω πλήρως τι συμβαίνει με τις δρομολογήσεις πλοίων και πάντα όχι ανεύθυνα αλλά με την παράθεση των σχετικών νόμων .
Στο τέλος τα ερωτήματα αφορούν δικά μου συμπεράσματα και πολύ θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος σε αυτά γιατί νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να μας πεί ποιος ευθύνεται και έχει μείνει η Σύμη χωρίς την απαιτούμενη ακτοπλοική σύνδεση.
Εγώ έχω κάνει τις ερωτήσεις μου προς τα αρμόδια Υπουργεία έχω πάρει τις απαντήσεις μου και μάλιστα τους έχω  θέσει τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει ο κόσμος της Σύμης κυρίως οι ευπαθείς ομάδες ( άρρωστοι , παιδιά  κλπ ) οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν προς την Ρόδο και αναμένω απαντήσεις ή πράξεις .
 Ζητώ συγνώμη για το ότι η ανάρτηση αυτή είναι μεγάλη αλλά όπως σας έχω πεί δεν θέλω ότι αναρτώ να μην είναι τεκμηριωμένο .
Νόμος 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές » (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001) έχουμε τα εξής


Άρθρο πρώτο - θαλάσσιες μεταφορές από ή προς λιμένες νησιών
Από την 1η Νοεμβρίου 2002 είναι ελεύθερη η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, από επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων.
Άρθρο δεύτερο - Κρατική εποπτεία και γενικοί όροι
Η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Άρθρο τρίτο - Τακτική δρομολόγηση - Προϋποθέσεις
Η δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού, πλοίου γίνεται για περίοδο ενός έτους, που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου
Το δίκτυο καθορίζεται μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Σ.Α,Σ (η γνωμοδότηση έγινε 18.10.2011 ) με την εξής πρόσκληση
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σ·Α·Σ· 04/18-10-20111

Βλέπε πρόσκληση πατώντας εδώ
Η δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού, πλοίου γίνεται για περίοδο ενός έτους, που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου (τακτική δρομολόγηση), και όπως βλέπουμε η αίτηση δρομολόγησης αφορά την περίοδο 01.11.2011-31.12.2012
Και εδώ σας παραθέτω την γνωμοδότηση του ΣΑΣ όσον αφορά την δρομολόγηση του Πρωτέα -
Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης
2. Προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιτραπεί η δρομολόγηση πλοίου
α) το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να εκτελεί ενδομεταφορές στο Κράτος - Μέλος, όπου είναι νηολογημένο και στην Ελλάδα, να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, όταν παρακολουθείται από αυτόν, …….
β) το πλοίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής, καθώς και στις
τυχόν ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης γραμμής, που θα εξυπηρετεί.
γ) την ηλικία του επιβατηγό και επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίου ……….
δ) και ε) Το τι ισχύει για τους πλοιοκτήτες
Για ολόκληρο το κείμενο του Νόμου 2932 /2001 κάντε κλίκ  εδώ
Άρθρο τέταρτο - Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης
[ Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64)]
Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου, τα δρομολόγια που θα εκτελεί, σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές του δικτύου, τους λιμένες αφετηρίας, τελικού προορισμού και ενδιάμεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ημέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, την ανώτατη τιμολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας για την οικονομική ή υπάρχουσα ενιαία θέση και για τα οχήματα, τον προγραμματιζόμενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου εντός της δρομολογιακής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου.
……..
5  β  Η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για ένα έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές.
Άρθρο πέμπτο  - Παράβολο-Εγγύηση
3. Για την ακριβή και καλή εκτέλεση των όρων της δρομολόγησης κατατίθεται εγγυητική
επιστολή στο Υπουργείο πριν από την έναρξη των δρομολογίων
Άρθρο έκτο - Εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων
1. Η εκτέλεση των δρομολογίων που ανακοινώνονται είναι υποχρεωτική.
2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλλουν
μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους.
Η μεταβολή των δρομολογίων επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος.
Το αίτημα αυτό και μέχρι συγκλήσεως Σ.Α.Σ. δύναται να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα μετά από απόφαση του Υπουργού για αντιμετώπιση έκτακτων  συγκοινωνιακών αναγκών.
Σ.Α.Σ μετά από τις 18.10.2011 δεν έχει πραγματοποιηθεί .
3. Διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων επιτρέπεται:
α) για την προγραμματισμένη, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημέρες. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με απόφαση των αρμό­διων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπερά­τωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διά­στημα διάρκειας των λόγων αυτών, μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.» .(  όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το νόμος 3569/2007 )
β) για αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης και για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για αυτήν,
γ) για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντι­κατάσταση των κύριων μηχανών πρόωσης ή εργασιών ευρείας έκτασης συντήρησης του πλοίου. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση αυτής για τριάντα (30) ακόμα ημέ­ρες, αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής το επιτρέπουν. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με από­φαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστημα διάρκειας των λόγων αυτών, μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.»
δ) λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανώτερης βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας, όπως δυσμενών
καιρικών συνθηκών ή έκτακτης επιθεώρησης. Αμέσως μετά την άρση του γεγονότος το πλοίο εκτελεί τα δρομολόγιά του κατά τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με τις περιστάσεις τρόπο.(  όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το νόμος 3569/2007 )
4. Για την ακινησία του πλοίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου και θεώρηση αυτής από τη Λιμενική Αρχή. Για τις περιπτώσεις β' και απαιτείται και αίτηση του πλοιοκτήτη, καθώς και έγκριση του Υπουργείου, η οποία δίνεται ύστερα από γνωμάτευση του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την ακινησία.
5. «Σε κάθε περίπτωση διακοπής εκτέλεσης δρομολο­γίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 πέραν των εξήντα (60) ημερών, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου­σες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες.»  (  όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το νόμος 3569/2007 )
Άρθρο έβδομο - Έκτακτη δρομολόγηση
1. Με απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου, να δρομολογηθεί επιβατηγό ή οχηματαγωγό, επιβατηγό ή φορτηγό, πλοίο, για την εκτέλεση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων δρομολογίων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου και πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες και επείγουσες συγκοινωνιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν εγκαίρως από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.
Άρθρο όγδοο - Σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Αν δεν υποβάλλονται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου
δηλώσεις για δρομολόγηση πλοίου ή αυτές που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου, της ποιότητας και της τιμολόγησης της παροχής υπηρεσιών στις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν περιπτώσεις, ο Υπουργός μπορεί να συνάπτει σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής.
2. Το Υπουργείο το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου, …..τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δρομολόγηση πλοίου τους με σύναψη σχετικής σύμβασης.
Βρέθηκε να μην πληρεί τους όρους της επιθεώρησης από τον νηογνώμονα και ως εκ τούτου να πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να γίνουν οι εκ νέου επιθεωρήσεις και να πάρει την  άδεια εκτέλεσης πλόων
----------
 Kαι ενώ όλοι μας περιμέναμε ότι από τις 18/10/2011 που ελήφθει η ομόφωνη απόφαση στο Σ.Α.Σ (  Συμβούλιο Ακτοπλοικών Συγκοινωνιών ) στην δρομολόγηση του πλοίου Πρωτές στις γραμμές ΡΟΔΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ - ΣΥΜΗΣ - ΡΟΔΟΥ και ΡΟΔΟΥ - ΣΥΜΗΣ - ΡΟΔΟΥ,  από 01-11-11 έως 31-10- 12 θα είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά δρομολόγησης με έκπληξη είδαμε ότι το πλοίο Πρωτέας βγήκε σε ακινησία μέχρι τισ 31/12/2011 αφήνοντας την Σύμη χωρίς ακτοπλοική σύνδεση
Και εγώ με την σειρά μου τώρα θέλω να υποβάλλω τις εξής ερωτήσεις για προβληματισμό όλων μας 
1.     Ποιος είναι ο λόγος που ο Πρωτέας δήλωσε ακινησία
2.     Η εταιρεία  προσκόμισε στο Υπουργείο τα πιστοποιητικά δρομολόγησης και εγγυητική επιστολή που αναφέρονται στην αποφαση του ΣΑΣ ( Προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιτραπεί η δρομολόγηση πλοίου όπως αυτές  αναφέρονται στο άρθρο 2  παράγραφος 2 ενότητα α του και Άρθρο πέμπτο   παράγραφο 3 του νόμου 2932/2001 )  
3.     Τηρήθηκε η διαδικασία σύμφωνα με το Άρθρο 4 περί  Διαδικασίας  τακτικής δρομολόγησης
4.    Και κυρίως έγινε αναφορά για τον  προγραμματιζόμενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου εντός της δρομολογιακής περιόδου
5.     Δεν γνώριζαν οι υπεύθυνοι της ΑΝΕΣ ότι  δημιουργείται  πρόβλημα για αυτό το διάστημα ( 1/11-31/12/2012 που δήλωσαν ακινησία)και αν το εγνώριζαν γιατί υπέβαλαν αίτημα ελεύθερης δρομολόγησης καταδικάζοντας το νησί να μείνει χωρίς ακτοπλοική σύνδεση
6. Και ο κύριος Αγούδημος και ο κύριοσ Μανούσης είχαν δηλώσει ακινησία λόγω αδυναμίας των πλοιοκτητριών εταιρειών τους να συνεχίσουν να εκτελούν τα δρομολόγια τους ( Δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν καύσιμα , εξοφλήσουν προμηθευτές , καλύψουν οικονομικές υποχρεώσεις και εξόφληση μισθοδοσίας πληρωμάτων )
7.     Το υπουργείο προτίθεται να  κάνει χρήση του Άρθρου  7 περί  Έκτακτης δρομολόγησης και ο Δήμαρχος Σύμης θα τηρήσει όσα δήλωσε δηλαδή ότι δεν είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε δρομολόγηση πλοίου, επιδοτούμενη ή μη επιδοτούμενη. 
8.     Τι πρέπει να περιμένουμε  στον διαγωνισμό περί Σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την περσυνή γραμμή σύνδεσης Δωδεκανήσου που έκανε ο Πρωτέας σύμφωνα με το άρθρο 8 εδώ σημειώσατε ότι η γραμμή είναι επιδοτούμενη
9.     Ο κύριος Δήμαρχος ζήτησε εξηγήσεις από την ΑΝΕΣ για όλα αυτά ή απλά κατηγορεί άλλους οι οποίοι δεν ευθύνονται και αν ναι τι του απάντησαν οι υπεύθυνοι της ΑΝΕΣ ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top