Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ή ΟΧΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ?

Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποια από τις συνεδριάσεις του όρισε τα της κυκλοφορίας  όμως πολύ αμφιβάλω κατά πόσο η αντίληψη της διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης έχει στόχο την δημιουργία της αντίληψης των πολιτών  σε ότι αφορά το κυκλοφοριακό σε νέα βάση και ότι ΔΕΝ έχει εισπρακτικό χαρακτήρα με στόχο και σκοπό την αύξηση των εισόδων του Δήμου .

Και επειδή πολλοί φίλοι ( που ενισχύουν την αντίληψη μου ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κυκλοφοριακή παιδεία ) εξαιτίας της εισπρακτικής επιδρομής που έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό ο δήμος σχετικά με το θέμα της στάθμευσης οχημάτων μου ζήτησαν να κοιτάξω το θέμα κατόπιν ελέγχου μπορώ να αναφέρω τα εξής

Ο εκάστοτε φορέας ( Δήμος ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να τοποθετεί αυτοσχέδιες πινακίδες ή να μην υπάρχουν καθόλου πινακίδες σχετικές με την στάθμευση οχημάτων αφού οι  τοποθετούμενες  πινακίδες  σήμανσης  οδών  πρέπει  να  είναι κατασκευασμένες  και  τοποθετημένες  σύμφωνα  με  τις  σχετικές προδιαγραφές  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και Δημόσιων Έργων ώστε να είναι νόμιμες οι τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις .


Ναι μεν οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης, οι οποίοι φέρουν τη σήμανση Ρ-69, καθώς και το οικείο τέλος, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Νομαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, τα επιβαλλόμενα όμως για την παράβαση των όρων της στάθμευσης αυτής πρόστιμα προβλέπονται, αποκλειστικά, στις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ. Ενόψει αυτού, από την έναρξη ισχύος του ν. 2696/1999, η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 59 παρ. 1 του ν. 1416/1984, κατά το μέρος που προβλέπει τον καθορισμό, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, εκτός από τα τέλη, και του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται για παράβαση της ελεγχόμενης στάθμευσης, έχει, οπωσδήποτε, καταργηθεί

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,(Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007, στο Κεφάλαιο Β΄. Σήμανση - Διαγράμμιση – Σηματοδότηση, αναφέρει τα εξής:

  τoπoθετoύμενες  πινακίδες  σήμανσης  οδών  πρέπει  να  είναι κατασκευασμένες  και  τοποθετημένες  σύμφωνα  με  τις  σχετικές προδιαγραφές  ταυ  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και Δημόσιων Έργων. Σε σχέση με τις πινακίδες που ρυθμίζουν θέματα στάθμευσης, ισχύουν τα ακόλουθα

  ρυθμιστικές  της  κυκλοφορίας  πινακίδες  (P-1  μέχρι  P-77) τoπoθετoύνται για να πληρoφoρoύν αυτoύς πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς για τις ειδικές υπoχρεώσεις, περιoρισμoύς ή απαγορεύσεις, πρoς τις oπoίες πρέπει αυτoί να συμμoρφώνoνται. H σημασία των πινακίδων αυτών είναι

 P-39 Aπαγoρεύεται η στάθμευση. Oι απαγορεύσεις των πινακίδων P-39 και P-40 ισχύoυν πινακίδων μέχρι τoυ επόμενoυ σημείoυ συνάντησης με oδό και στην πλευρά τoυ oδoστρώματoς στην oπoία είναι τoπoθετημένες αυτές.

P-69 Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης

Η παρουσία των συγκεκριμένων πινακίδων σχετίζεται τόσο με τη σαφή εντολή που δίνουν στους πολίτες, όσο και με συγκεκριμένο πρόστιμο, που επίσης ορίζεται σαφώς από τον ΚΟΚ:

 Ο οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 ή το συνδυασμό αυτής με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ

Η οποιαδήποτε  αυτοσχέδια σήμανση του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου ή η μη σήμανση είναι παράνομη εφόσον :

1. Η  ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης και η ζώνη στάθμευσης μονίμων κατοίκων ισχύουν μόνο για το θερινό τετράμηνο από 01/06 έως και 30/09 εκάστου έτους, και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η στάθμευση είναι ελεύθερη σε όλη την περιοχή του Δήμου.

2. Η αυτοσχέδια σήμανση δεν παραπέμπει στα συγκεκριμένα πρόστιμα που προβλέπει ο ΚΟΚ για κάθε πινακίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο πολίτης να ελέγξει τη νομιμότητα των επιβληθέντων προστίμων, οι δε διαφορές στο ύψος των προστίμων είναι ιδιαίτερα σημαντικές (από τα 20 ευρώ του προστίμου για την ελεγχόμενη στάθμευση, στα 40 ευρώ της Ρ- 39

3. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις επέκτασης  του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, εφόσον δεν συνοδεύονται από τις απαιτούμενες εκ του νόμου τεχνικές μελέτες, «πάσχουν» ως προς τη νομιμότητά τους. Η νομική δε πλημμέλεια των εν λόγω κανονιστικών πράξεων συμπαρασύρει και τις ατομικές πράξεις βεβαίωσης παράνομης , καθίσταται σαφές ότι η άσκηση, από τη δημοτική αρχή, των κυρωτικών αρμοδιοτήτων, επί του προκειμένου  καταστρατηγεί την αρχή της νομιμότητας και επιβάλλεται η άρση του προαναφερθέντος νομικού ελαττώματος. Η εκπόνηση τεχνικής μελέτης δεν θωρακίζει απλώς και μόνο την τυπική νομιμότητα του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και των εκδιδόμενων κυρωτικών πράξεων αλλά συνιστά μείζον ουσιαστικό ζήτημα και θεμελιώδη προϋπόθεση της θεσμοθέτησης του.

Συγκεκριμένα, οι χώροι σταθμεύσεως των αυτοκινήτων δεν καθορίζονται τυχαίως ή με κριτήριο την απόληψη ανταλλαγμάτων από την παραχώρηση της χρήσεως αλλά βάσει ειδικής κυκλοφοριακής – περιβαλλοντικής  μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αξιολογούνται, αναλυτικά και μεθοδικά, συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος στη συγκεκριμένη περιοχή και οδό, το πλάτος της τελευταίας, η λειτουργία της τόσο για την τοπική όσο και για τη διερχόμενη κυκλοφορία, οι ανάγκες σταθμεύσεως  αυτοκινήτων,  η  οικιστική  διαμόρφωση  και  τα  τυχόν  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και άλλα ανάλογα κριτήρια, ώστε ο καθορισμός και η κατανομή των θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων να γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, και από την άποψη της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και από την άποψη της προστασίας, κατά το δυνατόν, του περιβάλλοντος, το οποίον επηρεάζεται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και συνεκδοχικώς από τον αριθμό, τη θέση και γενικώς τη λειτουργία των χώρων σταθμεύσεως (βλ. και υπ’ αριθ. 1934/98 απόφαση του ΣτΕ). Επιπροσθέτως, η νομότυπη θέσπιση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης κατοχυρώνει το καθεστώς που ιδρύεται επ’ ωφελεία των προσώπων, που ορίζονται ως δικαιούχοι, έναντι επικείμενων παραβατικών συμπεριφορών τρίτων

Ως εκ τούτου κύριε Δήμαρχε και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι μέχρι να καταρτίσετε τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες και οπωσδήποτε προ του χρονικού διαστήματος έναρξης της ισχύος του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (01.06.2011) και να τοποθετήσετε τις πινακίδες που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. (Ρ-69 ή Π-39  Ρ-70 στη μπλε ζώνη, όπου ισχύει η εξαίρεση μονίμων κατοίκων καμία πράξη βεβαίωσης παράβασης δεν   είναι ισχυρή και παρακαλείστε να  ακυρώσετε τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης που έχετε βεβαιώσει ως εκδοθείσες κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στο ΚΟΚ για τη σήμανση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.

Εννοείται βεβαίως ότι οι εκάστοτε εκδιδόμενες, από τη δημοτική αρχή, κυρωτικές πράξεις καθίστανται «ευάλωτες» στον τυχόν ακυρωτικό δικαστικό έλεγχο, δοθέντος ότι δύνανται να ακυρωθούν, κατόπιν προσφυγής του θιγομένου, για τον λόγο ότι ερείδονται στις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις.

ΠΗΓΕΣ ¨Κ.Ο.Κ - ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και υπ’ αριθ. 1934/98 απόφαση του ΣτΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top