Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  Με αφορμή ΤΑ ΣΧΌΛΙΑ στο σαλόνι και τα e-mails που λαμβάνω από φίλους του ιστολογίου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου επί του θέματος της ηχορύπανσης   ξεκινάω σε πρώτη φάση να δημοσιεύσω μια άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων που έδωσε ο Δήμος Σύμης σε κάποιο κατάστημα (μην ψάχνετε να βρείτε ποιός μου το έδωσε στο διαδίκτυο το βρήκα ) 
Το επόμενο που θα κάνω είναι να βρώ όλους αυτούς τους νόμους που αναφέρει το έγγραφο τα οποία θα σας αναρτήσω καθώς επίσης και κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που έχω υποβάλλει σε κάποιες υπηρεσίες και οι οποίες σχετίζονται με το θέμα το οποίο μου έχουν αναφέρει ΑΡΚΕΤΟΙ φίλοι.
Εσείς όλοι φίλοι μου μπορείτε να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα εφόσον και αν υπάρχουν   ομοιότητες με κάποια από αυτά τα καταστήματα τα οποία κατηγορήθηκαν ότι ηχορυπαίνουν
Εγώ θα επανέλθω με πλήρη στοιχεία αμέσως μόλις πάρω κάποια έγγραφα και απαντήσεις 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ  ΣΥΜΗΣ
****************


 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λαβόντες υπόψη:
l.-Την οπό 15-7-11 αίτηση του  ………………..   κατοίκου Σύμης .
2,-Το υπ' αριθμ 5296 από 1/8/2011 έγγραφο της Δ7νσης Υγείας της Περιφέρειας      
   Ν.Αιγαίου.
3.-Τηνυπ'αριθ   …../2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης. 4.-Την αρ.Α1β8577/Ι983 Υγειονομική Διάταξη, άρθρο 41.
5.-Τις διατάξεις της υπ'αριθ.3/96 Αστυνομικής Διάταξης «περί μέτρων ευκοσμίας και ευταξίας και κοινής ησυχίας των πολιτών».
6.-Την υπ'αριθ. Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων
7.-Τΐς διατάξεις των άρθρων 75,80 και 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ ΑΠ4) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007 (ΦΕΚ Β246)
8.-Την από 17392/Β8/14-6-20Π βεβαίωση του εξουσιοδοτημένρυ αντιπροσώπου στο Νόμο της ΑΕΠΙ (Ανώνυμης Εταιρείας Πν^ματικής Ιδιοκτησίας)

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Αδεια λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,(ραδιοφώνου ,κασσετοφώνου ,CD μικρής ισχύος ή μέχρι δύο έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή) στο κατάστημα «……………. Του ……………   που βρίσκεται στην περιοχή  Αιγιαλός  με τους παρακάτω όρους:  ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ θα λειτουργούν ΜΟΝΟ:
α. Κατά τις ώρες 07t30 έως 15;30 και 17:30 έως 22:00 κατά τη χειμερινή περίοδο
(1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου) και  07:00 έως 15:00 και 17:30 έως 23:00 κατά τη θερινή περίοδο          (ln Απριλίου έως 3011 Σεπτεμβρίου)                            
β. Στο βάθος του καταστήματος, σε χαμηλή ένταση, ώστε να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία των 
   κατοίκων.                                     
 γ.Απαγορεύεται η λειτουργία των μουσικών οργάνων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας 
δ.Η μουσική συσκευή δεν θα συνδέεται με ενισχυτή και μεγάφωνα.
    ε.Εάν πρόκειται για στερεοφωνικό μηχάνημα, αυτό θα είναι χαμηλής ισχύος. 
    στ-Γενικά ο δε παραγόμενος ήχος  δεν θα υπερβαίνει τα 80 db εντός του  καταστήματος και, τα 35 db 
         εκτός αυτού. 
    ζ. Κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμείνουν
κλειστά,                                                                                                               
η. Τυχόν αυθαίρετη μετατροπή του καταστήματος οπό στεγασμένο σε υπαίθριο απαγορεύεται      
 και
    θ. Το κατάστημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ τις προυποθέοεις για τυχόν ΠΑΡΑΤΑΣΗ του ωραρίου λειτουργίας  της  
         μουσικής

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι ……………. 2011. και για την επανέκδοση της απαπείται πλήρης συμμόρφωση προς τις πολεοδομικές διατάξεις (καθαίρεση αυθαίρετων κατασκευών κτλ) αθώς και κάθε παράβαση των παραπάνω όρων της Αστ. Διάταξης  και των όρων Ιδρυσης και λειτουργίας συνεπάγεται εκτός αττό την ποινική  δίωξη του υπευθύνου και την αφαίρεση της παρούσας άδειαςίς
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Σύμη  ....................  2011                                                                                                          Κοινοποιείται:                                                                                                                                                                                                                 1.Ενδιαφερόμενο                                                                                                                                                                                                                    2.Τμήμα Υγιεινής Ν. Δωδ/σου                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.Αστυνομικό Τμήμα                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.Δημοτική Αστυνομία
                               ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

back to top